Omgevingswet: écht eenvoudiger voor bedrijven?

De ‘stam’ van de nieuwe Omgevingswet is afgelopen juli door de Tweede Kamer goedgekeurd, voor bedrijven blijft het voorlopig nog onduidelijk hoeveel ‘takken’ en ‘bladeren’ eraan gaan groeien en of het oorspronkelijke doel – vereenvoudiging van regels – überhaupt wel gehaald wordt.

Om het hoe en waarom van een nieuwe Omgevingswet uit te leggen, gebruikt de Rijksoverheid korte animatiefilmpjes. Of de overzichtelijke eenvoud van die filmpjes straks echt overeenkomt met de ervaring van tankopslagbedrijven, valt te betwijfelen. Dat kwam naar voren tijdens een VOTOB-bijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet. Bij deze bijeenkomst waren ook experts van Arcadis uitgenodigd.

De activiteit staat centraal

Het idee is inderdaad aanlokkelijk. Met de invoering van één wet voor alle regelgeving die verband houdt met de omgeving, worden onder meer de huidige Natuurwet, WABO, Activiteitenbesluit, Bouwbesluit, Flora- en Faunawet en Waterwet overbodig. De nieuwe Omgevingswet die in 2018 moet ingaan, vervangt in totaal 25 wetten, 118 AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur) en 72 regelingen.

In de nieuwe vergunningen staat de ‘activiteit’ die een burger of een bedrijf uitvoert, centraal. Voor bedrijven wordt nu nog uitgegaan van een vergunning voor een bepaalde ‘inrichting’. Maar… zo laten experts Carsten Assmann en Bob van Horne van Arcadis weten, BRZO-bedrijven blijven ook na 2018 een uitzonderingspositie innemen. “De term ‘inrichting’ verdwijnt niet voor BRZO-bedrijven”, vertelt Assmann, “Althans voor de aspecten die met arbo te maken hebben. Dus van echte vereenvoudiging is hier nog geen sprake.”

Alle andere thema’s zoals milieu en veiligheid worden per specifieke ‘activiteit’ vergund. Een tankopslagbedrijf zal in de toekomst wel goed moeten kijken welke activiteiten onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Volgens Assmann en Van Horne wordt een opslagbedrijf in de toekomst tevens verantwoordelijk voor steigeractiviteiten, voor tankauto-opstelplaatsen, óók buiten de poort.

Harder afrekenen

Ook de – veel bediscussieerde – PGS29 (richtlijn voor bovengrondse opslag) wordt straks op de leest van de Omgevingswet geschoeid. Dat wil zeggen dat PGS29 een duidelijke onderverdeling krijgt in regels die één-op-één nageleefd moeten worden, regels waarvan je alleen mag afwijken met voorgeschreven alternatieven en regels waarbij bedrijven zelf door middel van een risicobeoordeling de gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen kunnen aantonen.

In de nieuwe Omgevingswet worden de regels duidelijker, maar zullen bedrijven er harder op afgerekend worden wanneer zij niet aan de regels voldoen. Carsten Assmann: “De verantwoordelijkheid om aan de regels te voldoen wordt steeds meer bij de bedrijven neergelegd. De druk op de handhaving zal daarmee ook groter worden.”

Hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk gaat uitpakken, zullen we pas na 2018 te weten komen. Zo simpel als in de animatiefilmpjes zal het echter zeker niet uitpakken voor tankopslagbedrijven.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn