Ruimte voor tankopslag in Zeeuwse coalitieplannen

Vertegenwoordigers van VOTOB brachten onlangs een bezoek aan de Zeeuwse gedeputeerden Roeland Goos (SGP) en Kees Bierens (VVD). In de beleidsplannen van de nieuwe provinciale coalitie zal onder meer de bereikbaarheid van de havens – vanaf de zee en vanaf het land – aandacht krijgen.

De gedeputeerden Goos en Bierens zijn overtuigd van het belang van de tankopslagsector voor de Zeeuwse economie. Tankopslagbedrijven zoals Vesta in Vlissingen en Oiltanking Terneuzen investeren enorme bedragen in Zeeland, waarmee ze direct en indirect voor werkgelegenheid zorgen. Ondanks de economische tegenwind grepen zij juist deze periode aan om te bouwen aan de toekomst en investeerden zij tientallen miljoenen euro’s.

Tankopslag toonaangevend
Bij het creëren van werkgelegenheid gaat het niet alleen om de mensen die – bijvoorbeeld als procesoperator – op een tankterminal werken, maar ook om alle mensen die bij het opslagproces betrokken zijn als contractors, of die werken in de transportsector: op zeeschepen, binnenvaartschepen, railwagons of vrachtauto’s. Terminals maken uitgebreid gebruik van contractors voor onderhoud en uitbreiding en vormen een belangrijke spin in het logistieke web; jaarlijks doen tal van zeeschepen, lichters, railwagons en vrachtwagens de terminals aan.

Coalitieakkoord
Na de Provinciale verkiezingen is in Zeeland een coalitie gesmeed tussen CDA, VVD, SGP en PvdA. De partijen die het nieuwe dagelijks bestuur van de provincie gaan vormen, hebben aangekondigd op 3 juli met een coalitieakkoord naar buiten te komen, waarin de belangrijkste beleidsaccenten genoemd worden. Een langetermijnvisie voor de industrie, zoals de tankopslag, is van groot belang voor Zeeland.

Voor bedrijven in de tankopslagsector is het van groot belang dat de Provincie Zeeland meer aandacht gaat besteden aan een goede ontsluiting van de havens, zowel van de zeezijde als van de landzijde. Een algemeen punt van zorg is de kwetsbaarheid van het Zeeuwse wegen- en spoornet. Bij gebrek aan goede alternatieven leidt een ongeval op de A58, de Westerscheldetunnel of op het spoor onmiddellijk tot grote vertragingen in de logistieke stromen en in het woon-werk verkeer. Ook de toegang via het water, waarbij vooral voldoende diepgang belangrijk is, is cruciaal omdat er steeds grotere schepen worden ingezet.

Daarnaast is het voor de bedrijven van groot belang dat er geen wildgroei aan verschillende regels op het gebied van milieu en veiligheid ontstaat, maar dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de geldende internationale (Europese) wetgeving op het terrein van milieu en veiligheid.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn