Vanaf 2015 verbod op ontgassen

Benzeen is, zoals bekend, een kankerverwekkende stof. Het was dan ook niet verrassend dat de overheid recent tot een uitstootverbod besloot. Branchevereniging VOTOB vindt echter wel dat zo’n verbod technisch haalbaar en handhaafbaar moet zijn. Dát er een verbod op ‘ontgassen’ zou komen, stond voor Sandra de Bont (directeur VOTOB) wel vast.
“VOTOB was samen met de VNPI (de raffinaderijen), de VNCI (de chemie) al in april uitgenodigd door I&M om hierover na te denken”, aldus De Bont. “Eerlijk gezegd waren we wel verrast door het voortvarende persbericht dat op 12 mei werd uitgestuurd, maar we er allemaal van overtuigd dat de benzeen-uitstoot moet worden teruggedrongen.”
Wél is het voor VOTOB van groot belang dat het verbod op ontgassen technisch uitvoerbaar en handhaafbaar zal zijn. De Bont: “We hebben deze week een gesprek gevoerd met ambtenaren van I&M en er is afgesproken dat er op korte termijn een tekstvoorstel komt voor een nationale samenwerkingsovereenkomst mét een uitvoeringsagenda. Deze tekst wordt nog aan de leden van de verenigingen voorgelegd.”

Aanscherpen milieuverordening

In het persbericht laat het ministerie van I&M weten samen met de Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam tot een heel pakket nieuwe regelgeving te zijn gekomen. De overheid ziet verbodsbepalingen als een aanvulling op de nationale en regionale convenanten die in de maak zijn.
De Zuid-Hollandse Gedeputeerde Rik Janssen (SP) wil nu op zo kort mogelijke termijn een voorstel voor wijziging van de Provinciale Milieuverordening aan Provinciale Staten voorleggen. Volgens de provincie “Om de schadelijke gevolgen van het ontgassen voor omwonenden van de vaarroutes en van de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk stevig aan te pakken.” In deze wijziging wordt een verbod op het varend ontgassen van benzeen met ingang van 1 januari 2015 opgelegd. Voor benzeenhoudende producten (producten met 10% of meer benzeen) gaat dit verbod op 1 januari 2016 in.

Ook internationale afspraken

In een breder kader wordt overigens ook gewerkt aan terugdringing van de uitstoot van benzeen, onder meer via de herziening van het internationaal scheepsafvalstoffenverdrag. Dit verdrag is in 1996 tot stand gekomen en Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland zijn hierbij partij. In de nieuwste versie van het scheepsafvalstoffenverdrag zal waarschijnlijk ook een verbod op varend ontgassen worden opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Jaarlijkse Fetsa conferentie

De Fetsa, de Europese belangenbehartiger voor de tankopslag, organiseert elk jaar een conferentie met een beurs.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws

Wat hebben VOTOB en VOTOB Academy in 2017 allemaal ondernomen?

Er is veel gedaan voor en samen met, onze leden. Te veel om allemaal los te benoemen. In ons jaaroverzicht hebben wij daarom de highlights over 2017 opgenomen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Nieuws | Veilig

Votob schept duidelijkheid in overvulbeveiliging

Er zijn verschillende configuraties die gebruikt worden om een onafhankelijke overvulbeveiliging te realiseren. Samen met I-SZW heeft Votob gewerkt aan een serie afbeeldingen die de juiste en onjuiste maatregelen tegen overvullen in beeld brengen.

“De vraag of een bedrijf een onafhankelijke overvulbeveiliging heeft, is niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden”, zegt Hennie Holtman (adviseur milieu en veiligheid bij Votob). “Die beveiliging bestaat namelijk uit een samenspel van verschillende technische componenten. Er zijn verschillende configuraties die een juiste manier van overvulbeveiliging vormen.”

Tijdens een workshop bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016, kwam aan het licht dat er verschil van mening bestond tussen bedrijfsleven en inspectie over wat goede en onafhankelijke overvulbeveiliging precies inhoudt. Hennie Holtman: “Terwijl het bedrijf ervan overtuigd was de boel op orde te hebben, keurde de inspectie de overvulbeveiliging tóch af. Het leek me daarom goed om eens met een aantal mensen uit de tankopslag en een aantal van de inspectiediensten bij elkaar te gaan zitten om de verschillende configuraties door te spreken.”

Dit initiatief van Holtman leidde onlangs tot een visueel overzicht van alle technische methoden die gebruikt kunnen worden als ‘maatregelen tegen overvullen’. “Voordeel van dit overzicht is dat het in één oogopslag duidelijk is wat een goede manier van beveiligen is”, zegt Hennie Holtman. “Zo voorkomen we oeverloze discussies en zelfs rechtszaken. En bedrijven steken geen geld in beveiligingsmethoden die niet de goedkeuring van I-SZW hebben.”

Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zélf ook een mail uitsturen aan de betrokken industriepartijen om hen te informeren over de nieuwe visuele handleiding voor overvulbeveiliging. In de zomer van dit jaar zal I-SZW van start gaan met een nieuw toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn