Verwarmde tankopslag en isolatie

Op 20 juli 2020 publiceerde NRC een artikel met de kop ‘helft van opslagtanks is niet geïsoleerd’. Dit leidde tot een negatief sentiment en Kamervragen*.  Om de feitelijke situatie binnen de VOTOB-leden in kaart te brengen (hoeveel verwarmde tanks zijn er in gebruik en in hoeverre zijn deze tanks van isolatie voorzien), is er een inventarisatie uitgevoerd en vergeleken met de inhoud van het NRC artikel. Hieruit blijkt dat sommige uitkomsten genuanceerder liggen. 

* De betreffende Kamervragen zijn op 27 augustus 2020 door minister Wiebes beantwoord.

VERGELIJKING INVENTARISATIE VOTOB MET INHOUD VAN HET NRC ARTIKEL

In het NRC artikel doet geïnterviewde Martine Post de volgende uitspraak: ’Ik schat dat de daken van ongeveer de helft van de tanks in de Nederlandse havens niet geïsoleerd zijn’. Op basis van de geaggregeerde cijfers kan vastgesteld worden dat de bewering van Martine Post juist is, sterker nog: 78% van de verwarmde tanks is niet voorzien van dakisolatie. De bewering in de kop van het artikel dat ‘de helft van de opslagtanks niet geïsoleerd is’, kan niet worden bevestigd of ontkend. Er wordt namelijk niet aangegeven of hier dak- en/of wandisolatie wordt bedoeld. Bij alleen wandisolatie wordt dit percentage ruim gehaald namelijk met 64,9%.

INVENTARISATIE VERWARMDE TANKS BINNEN DE VOTOB-LEDEN MET VOLLEDIGE, GEDEELTELIJKE OF GEEN ISOLATIE 

 

 

 

 


De hamvraag is natuurlijk waarom dakisolatie slechts bij 22% van de verwarmde tanks wordt toegepast. In het artikel wordt gezegd dat uit berekeningen van Martine Post blijkt dat dakisolatie zich in één of twee jaar terugverdient. Martine Post geeft als reden voor het toch niet toepassen van dakisolatie dat energiebesparing ‘geen cash-flow genereert’. Bij onze inventarisatie geven de meeste VOTOB-leden aan dat de tanks met verwarming op dit punt zijn doorgerekend door externe adviesbureaus. De conclusie van deze doorrekeningen is dat een terugverdientijd al snel tussen de 10-15 jaar ligt en dus ruim boven de één of twee jaar, zoals in het NRC artikel wordt genoemd.

MOGELIJKE VERKLARINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE UITKOMSTEN VAN DE DOORREKENINGEN MET VERSCHILLENDE TERUGVERDIENTIJDEN

Factoren die van invloed zijn op de terugverdientijd van tankisolatie en mogelijk niet in de berekeningen van de geïnterviewde Martine Post zijn meegenomen:

  • Het temperatuurverschil tussen de vloeistof en de dampruimte is gemiddeld genomen ca 15 graden Celsius, producten worden verwarmd naar 30-50 graden Celsius. Het warmteverlies via het dak is zeer beperkt t.o.v. warmteverlies via de wand. Het rendement/de energiebesparing van dakisolatie is dan zeer beperkt.
  • Verwarmd product in een tank wordt opgeslagen gedurende een contractduur en daarna mogelijk iets anders. De terugverdientijd moet dus binnen de contractduur liggen. In het algemeen worden opslagcontracten voor een jaar afgesloten, bij uitzondering zijn er contracten voor langere tijd, maar niet meer dan 3 jaar.
  • Het warmteverlies via het dak is minimaal, dit heeft te maken met de toegepaste PVV (labyrint vents).
  • Hete stookolie komt direct van raffinaderij. Doorzet is zo hoog dat verwarming vrijwel niet nodig is en dus ook dakisolatie niet.
  • Plantaardige producten, zoals FAME, hoeven soms alleen in koude winterperioden te worden verwarmd. Dakisolatie is dan niet rendabel.
  • Bij een tank waar achteraf dakisolatie wordt aangebracht moeten mogelijk nog andere aanpassingen gedaan worden, denk aan verhogen trap en bordessen, relingen, waterkeerranden, verhogen/aanpassen stompen en equipement op het dak. Daardoor zijn de kosten hoger en wordt de terugverdientijd langer.
  • Het aanbrengen van dakisolatie is werk op hoogte, al dan niet aan een in gebruik zijde tank en dus hoog risicowerk. Deze overweging (met hogere kosten) wordt ook meegenomen in het besluit om een dak wel of niet te isoleren.

DUURZAME SECTOR

De tankopslagsector is een duurzame sector. Bedrijven hebben een lange termijn visie op milieuvraagstukken en dit wordt ook zeker meegewogen in hun beslissingen. De sector is toegetreden tot de MeerJarenAfspraken Energie-efficiency (MJA) en levert daar elk jaar weer een belangrijke bijdrage aan. De aangesloten tankopslagbedrijven zijn actief bezig met energiebesparing en -management, hebben een energie-efficiëntieplan en monitoren de resultaten. De overall resultaten hiervan kunt u teruglezen op onze website.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Webinars CTGG

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waar VOTOB bij is aangesloten, organiseert op vrijdag 27 november van 9.30 tot 14.00 uur een aantal webinars. Deze webinars gaan over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 januari 2021. Voor elke modaliteit (ADN, ADR, IMDG en RID) wordt er gewerkt met tijdsblokken. U kunt de webinars kosteloos volgen. Ze zijn interessant voor alle professionals die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer en op- en overslag van gevaarlijke goederen. De webinars worden georganiseerd in plaats van de jaarlijkse informatiedag, omdat deze door de coronacrisis niet door kan gaan.

 

 

EXTRA AANTREKKELIJK

Deelnemers krijgen voorafgaand aan het webinar de mogelijkheid om aan de hand van voorlopige Engelse teksten vragen te stellen aan specialisten uit de CTGG-achterban. Daarnaast hebben specialisten van de beleidsafdeling van het ministerie van I&W en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toegezegd hun medewerking aan deze webinars te verlenen.

AANMELDEN

Medio oktober volgt er nadere informatie en dan kunt u zich aanmelden voor één of meerdere webinars. Bij de aanmelding kunnen dan ook de vragen ingediend worden. Reserveer alvast de datum van 27 november in uw agenda!

www.ctgg.nl

 

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws

Testen op CORONA/COVID-19

Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus/COVID-19. Hieronder leest u de laatste stand van zaken over wie er voorrang krijgen bij testen en leest u over de ontwikkelingen omtrent beschikbaarheid van commerciële (snel) testen.

VOORRANG BIJ TESTEN

Medewerkers in vitale processen met een ‘kritische functie’ krijgen GEEN voorrang bij het testen op COVID-19. Onlangs heeft het kabinet besloten een (tijdelijke) uitzondering te maken, waarbij zorgmedewerkers en (een deel van de) onderwijzers voorrang krijgen bij het testen. Het betreft een tijdelijke maatregel. Zodra de testcapaciteit weer voldoet aan de vraag, is het met voorrang testen van bepaalde groepen niet meer nodig volgens het kabinet.

 

 

 

ONTWIKKELINGEN BESCHIKBAARHEID COMMERCIËLE (SNEL)TESTEN

VNO-NCW geeft aan dat het lijkt dat er op korte termijn een (forse) toename van (snelle) testen gerealiseerd kunnen worden en dat er binnenkort sneltesten beschikbaar komen. Hierover heeft VNO-NCW contact met diverse partijen en het ministerie van VWS. Verder is het volgens hen mogelijk om via de Arbodienst de ‘traditionele PCR test’ tegen betaling uit te laten voeren. Let op: bij het uitvoeren van testen door de werkgever zijn regels verbonden vanuit de privacywetgeving 

ALGEMENE INFORMATIE TESTEN

Algemene informatie over testen COVID-19 vindt u hier.

 

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE CORONA/COVID-19

Hier leest u de door ons verzamelde informatie over corona/COVID-19 omtrent

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Duurzaam

Verwarmde tankopslag en isolatie

Op 20 juli 2020 publiceerde NRC een artikel met de kop ‘helft van opslagtanks is niet geïsoleerd’.

FacebookTwitterLinkedIn