Verwarmde tankopslag en isolatie

Op 20 juli 2020 publiceerde NRC een artikel met de kop ‘helft van opslagtanks is niet geïsoleerd’. Dit leidde tot een negatief sentiment en Kamervragen*.  Om de feitelijke situatie binnen de VOTOB-leden in kaart te brengen (hoeveel verwarmde tanks zijn er in gebruik en in hoeverre zijn deze tanks van isolatie voorzien), is er een inventarisatie uitgevoerd en vergeleken met de inhoud van het NRC artikel. Hieruit blijkt dat sommige uitkomsten genuanceerder liggen. 

* De betreffende Kamervragen zijn op 27 augustus 2020 door minister Wiebes beantwoord.

VERGELIJKING INVENTARISATIE VOTOB MET INHOUD VAN HET NRC ARTIKEL

In het NRC artikel doet geïnterviewde Martine Post de volgende uitspraak: ’Ik schat dat de daken van ongeveer de helft van de tanks in de Nederlandse havens niet geïsoleerd zijn’. Op basis van de geaggregeerde cijfers kan vastgesteld worden dat de bewering van Martine Post juist is, sterker nog: 78% van de verwarmde tanks is niet voorzien van dakisolatie. De bewering in de kop van het artikel dat ‘de helft van de opslagtanks niet geïsoleerd is’, kan niet worden bevestigd of ontkend. Er wordt namelijk niet aangegeven of hier dak- en/of wandisolatie wordt bedoeld. Bij alleen wandisolatie wordt dit percentage ruim gehaald namelijk met 64,9%.

INVENTARISATIE VERWARMDE TANKS BINNEN DE VOTOB-LEDEN MET VOLLEDIGE, GEDEELTELIJKE OF GEEN ISOLATIE 

 

 

 

 


De hamvraag is natuurlijk waarom dakisolatie slechts bij 22% van de verwarmde tanks wordt toegepast. In het artikel wordt gezegd dat uit berekeningen van Martine Post blijkt dat dakisolatie zich in één of twee jaar terugverdient. Martine Post geeft als reden voor het toch niet toepassen van dakisolatie dat energiebesparing ‘geen cash-flow genereert’. Bij onze inventarisatie geven de meeste VOTOB-leden aan dat de tanks met verwarming op dit punt zijn doorgerekend door externe adviesbureaus. De conclusie van deze doorrekeningen is dat een terugverdientijd al snel tussen de 10-15 jaar ligt en dus ruim boven de één of twee jaar, zoals in het NRC artikel wordt genoemd.

MOGELIJKE VERKLARINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE UITKOMSTEN VAN DE DOORREKENINGEN MET VERSCHILLENDE TERUGVERDIENTIJDEN

Factoren die van invloed zijn op de terugverdientijd van tankisolatie en mogelijk niet in de berekeningen van de geïnterviewde Martine Post zijn meegenomen:

  • Het temperatuurverschil tussen de vloeistof en de dampruimte is gemiddeld genomen ca 15 graden Celsius, producten worden verwarmd naar 30-50 graden Celsius. Het warmteverlies via het dak is zeer beperkt t.o.v. warmteverlies via de wand. Het rendement/de energiebesparing van dakisolatie is dan zeer beperkt.
  • Verwarmd product in een tank wordt opgeslagen gedurende een contractduur en daarna mogelijk iets anders. De terugverdientijd moet dus binnen de contractduur liggen. In het algemeen worden opslagcontracten voor een jaar afgesloten, bij uitzondering zijn er contracten voor langere tijd, maar niet meer dan 3 jaar.
  • Het warmteverlies via het dak is minimaal, dit heeft te maken met de toegepaste PVV (labyrint vents).
  • Hete stookolie komt direct van raffinaderij. Doorzet is zo hoog dat verwarming vrijwel niet nodig is en dus ook dakisolatie niet.
  • Plantaardige producten, zoals FAME, hoeven soms alleen in koude winterperioden te worden verwarmd. Dakisolatie is dan niet rendabel.
  • Bij een tank waar achteraf dakisolatie wordt aangebracht moeten mogelijk nog andere aanpassingen gedaan worden, denk aan verhogen trap en bordessen, relingen, waterkeerranden, verhogen/aanpassen stompen en equipement op het dak. Daardoor zijn de kosten hoger en wordt de terugverdientijd langer.
  • Het aanbrengen van dakisolatie is werk op hoogte, al dan niet aan een in gebruik zijde tank en dus hoog risicowerk. Deze overweging (met hogere kosten) wordt ook meegenomen in het besluit om een dak wel of niet te isoleren.

DUURZAME SECTOR

De tankopslagsector is een duurzame sector. Bedrijven hebben een lange termijn visie op milieuvraagstukken en dit wordt ook zeker meegewogen in hun beslissingen. De sector is toegetreden tot de MeerJarenAfspraken Energie-efficiency (MJA) en levert daar elk jaar weer een belangrijke bijdrage aan. De aangesloten tankopslagbedrijven zijn actief bezig met energiebesparing en -management, hebben een energie-efficiëntieplan en monitoren de resultaten. De overall resultaten hiervan kunt u teruglezen op onze website.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

Onderzoek digitale kwetsbaarheid

Vanuit DCMR wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd bij 70 Brzo-bedrijven (waarvan 9 VOTOB-leden) naar de mate waarin bedrijven maatregelen hebben getroffen, om zware ongevallen te voorkomen als gevolg van het falen van digitale systemen.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws

FETSA biedt partnerschap aan leveranciers aan

Het is nu mogelijk voor bedrijven die zaken doen met tankopslagbedrijven of die affiniteit hebben met de tankopslagsector om partner te worden van FETSA.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

Uitfaseren fluor in blusschuim

Vanuit de Duitse overheid is in Europees verband een voorstel gedaan om PFHxA (fluorverbindingen) in blusschuim uit te faseren.

FacebookTwitterLinkedIn