Verwarmde tankopslag en isolatie

Op 20 juli 2020 publiceerde NRC een artikel met de kop ‘helft van opslagtanks is niet geïsoleerd’. Dit leidde tot een negatief sentiment en Kamervragen*.  Om de feitelijke situatie binnen de VOTOB-leden in kaart te brengen (hoeveel verwarmde tanks zijn er in gebruik en in hoeverre zijn deze tanks van isolatie voorzien), is er een inventarisatie uitgevoerd en vergeleken met de inhoud van het NRC artikel. Hieruit blijkt dat sommige uitkomsten genuanceerder liggen. 

* De betreffende Kamervragen zijn op 27 augustus 2020 door minister Wiebes beantwoord.

VERGELIJKING INVENTARISATIE VOTOB MET INHOUD VAN HET NRC ARTIKEL

In het NRC artikel doet geïnterviewde Martine Post de volgende uitspraak: ’Ik schat dat de daken van ongeveer de helft van de tanks in de Nederlandse havens niet geïsoleerd zijn’. Op basis van de geaggregeerde cijfers kan vastgesteld worden dat de bewering van Martine Post juist is, sterker nog: 78% van de verwarmde tanks is niet voorzien van dakisolatie. De bewering in de kop van het artikel dat ‘de helft van de opslagtanks niet geïsoleerd is’, kan niet worden bevestigd of ontkend. Er wordt namelijk niet aangegeven of hier dak- en/of wandisolatie wordt bedoeld. Bij alleen wandisolatie wordt dit percentage ruim gehaald namelijk met 64,9%.

INVENTARISATIE VERWARMDE TANKS BINNEN DE VOTOB-LEDEN MET VOLLEDIGE, GEDEELTELIJKE OF GEEN ISOLATIE 

 

 

 

 


De hamvraag is natuurlijk waarom dakisolatie slechts bij 22% van de verwarmde tanks wordt toegepast. In het artikel wordt gezegd dat uit berekeningen van Martine Post blijkt dat dakisolatie zich in één of twee jaar terugverdient. Martine Post geeft als reden voor het toch niet toepassen van dakisolatie dat energiebesparing ‘geen cash-flow genereert’. Bij onze inventarisatie geven de meeste VOTOB-leden aan dat de tanks met verwarming op dit punt zijn doorgerekend door externe adviesbureaus. De conclusie van deze doorrekeningen is dat een terugverdientijd al snel tussen de 10-15 jaar ligt en dus ruim boven de één of twee jaar, zoals in het NRC artikel wordt genoemd.

MOGELIJKE VERKLARINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE UITKOMSTEN VAN DE DOORREKENINGEN MET VERSCHILLENDE TERUGVERDIENTIJDEN

Factoren die van invloed zijn op de terugverdientijd van tankisolatie en mogelijk niet in de berekeningen van de geïnterviewde Martine Post zijn meegenomen:

 • Het temperatuurverschil tussen de vloeistof en de dampruimte is gemiddeld genomen ca 15 graden Celsius, producten worden verwarmd naar 30-50 graden Celsius. Het warmteverlies via het dak is zeer beperkt t.o.v. warmteverlies via de wand. Het rendement/de energiebesparing van dakisolatie is dan zeer beperkt.
 • Verwarmd product in een tank wordt opgeslagen gedurende een contractduur en daarna mogelijk iets anders. De terugverdientijd moet dus binnen de contractduur liggen. In het algemeen worden opslagcontracten voor een jaar afgesloten, bij uitzondering zijn er contracten voor langere tijd, maar niet meer dan 3 jaar.
 • Het warmteverlies via het dak is minimaal, dit heeft te maken met de toegepaste PVV (labyrint vents).
 • Hete stookolie komt direct van raffinaderij. Doorzet is zo hoog dat verwarming vrijwel niet nodig is en dus ook dakisolatie niet.
 • Plantaardige producten, zoals FAME, hoeven soms alleen in koude winterperioden te worden verwarmd. Dakisolatie is dan niet rendabel.
 • Bij een tank waar achteraf dakisolatie wordt aangebracht moeten mogelijk nog andere aanpassingen gedaan worden, denk aan verhogen trap en bordessen, relingen, waterkeerranden, verhogen/aanpassen stompen en equipement op het dak. Daardoor zijn de kosten hoger en wordt de terugverdientijd langer.
 • Het aanbrengen van dakisolatie is werk op hoogte, al dan niet aan een in gebruik zijde tank en dus hoog risicowerk. Deze overweging (met hogere kosten) wordt ook meegenomen in het besluit om een dak wel of niet te isoleren.

DUURZAME SECTOR

De tankopslagsector is een duurzame sector. Bedrijven hebben een lange termijn visie op milieuvraagstukken en dit wordt ook zeker meegewogen in hun beslissingen. De sector is toegetreden tot de MeerJarenAfspraken Energie-efficiency (MJA) en levert daar elk jaar weer een belangrijke bijdrage aan. De aangesloten tankopslagbedrijven zijn actief bezig met energiebesparing en -management, hebben een energie-efficiëntieplan en monitoren de resultaten. De overall resultaten hiervan kunt u teruglezen op onze website.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

WORKSHOPS LEREN VAN INCIDENTEN

Onlangs heeft VOTOB, in samenwerking met Ira Helsloot van Crisislab, twee workshops voor haar leden georganiseerd in het kader van Leren van Incidenten. Het uitgangspunt hierbij was de Safety Deal Leren van Incidenten, die Crisislab, samen met Veiligheid Voorop en de regionale veiligheidsnetwerken, heeft uitgevoerd. 

Tijdens de workshop is de handreiking leren van incidenten toegelicht op basis van de vier hoofdonderdelen:

 1. Succesfactoren bij Leren van Incidenten
 2. Leren door organisaties
 3. Individueel leren
 4. Leren als sector

Vervolgens zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de inzichten uit de handreiking, door in kleine groepjes een praktijkcasus te behandelen. De uitkomsten zijn vervolgens gezamenlijk besproken en vergeleken met de dagelijkse praktijk.

Terugkijkend vonden wij het zeer geslaagde bijeenkomsten en gaf het ons genoeg “food for thoughts”. Enkele daarvan delen we graag:

 • Leren van incidenten kost schaarse middelen (tijd, geld, capaciteit) – leiding moet bereid zijn dit beschikbaar te maken

 • Trap niet in de Risico-regelreflex – de impulsieve reactie om op risico’s te reageren door bijvoorbeeld naar aanleiding van een incident meteen extra maatregelen te treffen zonder te kijken naar baten en kosten (en eventuele – schadelijke – neveneffecten)

 • Prioriteren is noodzakelijk: bekijk of elk incident wel onderzocht moet worden. Bepaal of het echt een groot, structureel risico is aan de hand van het stappenplan

 • Zorg voor meldingsbereidheid, biedt veiligheid om te melden en zorg voor herkenning onveilige situaties

 • Actie nemen is niet altijd nodig, ga niet uit van: baat het niet dan schaadt het niet

 • Kennis blijft maar beperkt hangen dus laat leren door herhaling en focus op wat het allerbelangrijkste is

VOTOB en haar leden willen zichzelf continue blijven verbeteren op het gebied van veiligheid en doen dit door middel van o.a. workshops, de Safety Maturity Tool (SMT), richtlijnen en werkgroepen. Daarbij vindt VOTOB het heel belangrijk dat leden onderling van elkaar leren. Dit blijft daarmee op onze agenda staan. VOTOB-leden concurreren niet op veiligheid.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Educatief

NIEUWE JAARGANG OPLEIDING CURRICULUM SEVESO TOP LEADERSHIP

In het eerste kwartaal van 2022 wil Veiligheid Voorop weer van start gaan met een nieuwe jaargang van het curriculum Seveso Top Leadership, waaraan 12 Seveso Top managers kunnen deelnemen. Het curriculum betreft een éénjarige opleiding ontwikkeld op initiatief van de Regionale Veiligheidsnetwerken in Nederland. Het doel van de opleiding is om de Seveso Top Manager de noodzakelijke kennis, kunde en vaardigheden aan te reiken om zich te ontwikkelen tot een competente Seveso Top Manager met een goed moreel kompas, en die de veiligheidsrisico’s zodanig kan managen dat de veiligheid van medewerkers, contractors en omwonenden steeds geborgd is.

INHOUD OPLEIDING

Het Curriculum bestaat naast klassikale opleidingsdagen uit praktische huiswerk-opdrachten en de ontwikkeling en toepassing van een eigen Persoonlijk Verbeterplan. Het geeft inzicht in verschillende theorieën van Betrokken Leiderschap en de Beheersfactoren aangevuld met de noodzakelijke basiskennis voor Wet- en regelgeving en Extern Stakeholder Management. Optioneel wordt een module aangeboden waarin de grondbeginselen van Operationele Procesveiligheid aan de orde komen. Deze module is vooral bedoeld voor Seveso Top Managers die hun kennis en ervaring in operationele procesveiligheid op niveau willen brengen of willen opfrissen. Voor het creëren van een veilige en gezonde bedrijfsvoering van een BRZO-bedrijf is Betrokken Leiderschap van de Seveso Top Manager een absolute voorwaarde. Hij speelt een cruciale rol in het bereiken en behouden van een hoog veiligheidsniveau van een BRZO-bedrijf.

PLANNING

De eenjarige opleiding omvat één introductie-middag op locatie van één van de deelnemers en vijf klassikale dagen.

Dag 1: januari/februari 2022
Dag 2: februari/maart 2022
Dag 3: maart/april 2022
Dag 4: mei/juni 2022
Dag 5: december 2022/januari 2023

Optionele dag: april/mei 2022 – operationele procesveiligheid.

De definitieve data worden zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers afgesproken.

AANMELDEN

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met:

 • Corine Baarends – Facilitator & Coach Curriculum Seveso Top Leadership, telefoon: 06 51 45 79 59 email: corine@quirineconsulting.nl

Of bekijk de brochure op de website van Veiligheid Voorop.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

EXOLUM ZET BIOMONITORING IN

Exolum neemt de gezondheid van haar personeel uiterst serieus. Zij spannen zich maximaal in om te voorkomen dat blootstelling leidt tot gezondheidsschade. Als aanvulling op stoffen-registratie, blootstellingsbeoordelingen en het daarop gebaseerde PBM-beleid zetten zij hiervoor een nieuw/extra instrument in, namelijk biomonitoring.

Wat dit precies inhoudt leest u in het onderstaande artikel, wat verschenen is in het vakblad Arbo: EXOLUM – BIOMONITORING

Exolum is lid van VOTOB.

 

FacebookTwitterLinkedIn