Verwarmde tankopslag en isolatie

Op 20 juli 2020 publiceerde NRC een artikel met de kop ‘helft van opslagtanks is niet geïsoleerd’. Dit leidde tot een negatief sentiment en Kamervragen*.  Om de feitelijke situatie binnen de VOTOB-leden in kaart te brengen (hoeveel verwarmde tanks zijn er in gebruik en in hoeverre zijn deze tanks van isolatie voorzien), is er een inventarisatie uitgevoerd en vergeleken met de inhoud van het NRC artikel. Hieruit blijkt dat sommige uitkomsten genuanceerder liggen. 

* De betreffende Kamervragen zijn op 27 augustus 2020 door minister Wiebes beantwoord.

VERGELIJKING INVENTARISATIE VOTOB MET INHOUD VAN HET NRC ARTIKEL

In het NRC artikel doet geïnterviewde Martine Post de volgende uitspraak: ’Ik schat dat de daken van ongeveer de helft van de tanks in de Nederlandse havens niet geïsoleerd zijn’. Op basis van de geaggregeerde cijfers kan vastgesteld worden dat de bewering van Martine Post juist is, sterker nog: 78% van de verwarmde tanks is niet voorzien van dakisolatie. De bewering in de kop van het artikel dat ‘de helft van de opslagtanks niet geïsoleerd is’, kan niet worden bevestigd of ontkend. Er wordt namelijk niet aangegeven of hier dak- en/of wandisolatie wordt bedoeld. Bij alleen wandisolatie wordt dit percentage ruim gehaald namelijk met 64,9%.

INVENTARISATIE VERWARMDE TANKS BINNEN DE VOTOB-LEDEN MET VOLLEDIGE, GEDEELTELIJKE OF GEEN ISOLATIE 

 

 

 

 


De hamvraag is natuurlijk waarom dakisolatie slechts bij 22% van de verwarmde tanks wordt toegepast. In het artikel wordt gezegd dat uit berekeningen van Martine Post blijkt dat dakisolatie zich in één of twee jaar terugverdient. Martine Post geeft als reden voor het toch niet toepassen van dakisolatie dat energiebesparing ‘geen cash-flow genereert’. Bij onze inventarisatie geven de meeste VOTOB-leden aan dat de tanks met verwarming op dit punt zijn doorgerekend door externe adviesbureaus. De conclusie van deze doorrekeningen is dat een terugverdientijd al snel tussen de 10-15 jaar ligt en dus ruim boven de één of twee jaar, zoals in het NRC artikel wordt genoemd.

MOGELIJKE VERKLARINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE UITKOMSTEN VAN DE DOORREKENINGEN MET VERSCHILLENDE TERUGVERDIENTIJDEN

Factoren die van invloed zijn op de terugverdientijd van tankisolatie en mogelijk niet in de berekeningen van de geïnterviewde Martine Post zijn meegenomen:

  • Het temperatuurverschil tussen de vloeistof en de dampruimte is gemiddeld genomen ca 15 graden Celsius, producten worden verwarmd naar 30-50 graden Celsius. Het warmteverlies via het dak is zeer beperkt t.o.v. warmteverlies via de wand. Het rendement/de energiebesparing van dakisolatie is dan zeer beperkt.
  • Verwarmd product in een tank wordt opgeslagen gedurende een contractduur en daarna mogelijk iets anders. De terugverdientijd moet dus binnen de contractduur liggen. In het algemeen worden opslagcontracten voor een jaar afgesloten, bij uitzondering zijn er contracten voor langere tijd, maar niet meer dan 3 jaar.
  • Het warmteverlies via het dak is minimaal, dit heeft te maken met de toegepaste PVV (labyrint vents).
  • Hete stookolie komt direct van raffinaderij. Doorzet is zo hoog dat verwarming vrijwel niet nodig is en dus ook dakisolatie niet.
  • Plantaardige producten, zoals FAME, hoeven soms alleen in koude winterperioden te worden verwarmd. Dakisolatie is dan niet rendabel.
  • Bij een tank waar achteraf dakisolatie wordt aangebracht moeten mogelijk nog andere aanpassingen gedaan worden, denk aan verhogen trap en bordessen, relingen, waterkeerranden, verhogen/aanpassen stompen en equipement op het dak. Daardoor zijn de kosten hoger en wordt de terugverdientijd langer.
  • Het aanbrengen van dakisolatie is werk op hoogte, al dan niet aan een in gebruik zijde tank en dus hoog risicowerk. Deze overweging (met hogere kosten) wordt ook meegenomen in het besluit om een dak wel of niet te isoleren.

DUURZAME SECTOR

De tankopslagsector is een duurzame sector. Bedrijven hebben een lange termijn visie op milieuvraagstukken en dit wordt ook zeker meegewogen in hun beslissingen. De sector is toegetreden tot de MeerJarenAfspraken Energie-efficiency (MJA) en levert daar elk jaar weer een belangrijke bijdrage aan. De aangesloten tankopslagbedrijven zijn actief bezig met energiebesparing en -management, hebben een energie-efficiëntieplan en monitoren de resultaten. De overall resultaten hiervan kunt u teruglezen op onze website.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Meer Nieuws
Nieuws

NIEUWSBRIEF VEILIGHEID VOOROP

Veiligheid Voorop geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin leest u de laatste stand van zaken over activiteiten waar Veiligheid Voorop bij betrokken is.

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws | Veilig

VOORKOM STORAGE SPOOFING

Het speelt helaas al een tijdje storage spoofing of te wel terminal spoofing. Via allerlei oplichtings-manieren wordt er getracht om niet-bestaande opslagcapaciteit te verkopen of om nepvoorraden van grondstoffen en materialen te verkopen die zogenaamd opgeslagen zijn in terminals. Dit gebeurt o.a. door vervalsing van websites van bestaande terminals. Graag maken wij u hierop attent en geven een aantal tips waarmee dit mogelijk voorkomen kan worden.

Fraude voorkomen

Ferm Rotterdam is opgericht om de weerbaarheid te vergroten tegen digitale verstoringen in de Rotterdamse Haven en heeft een specifieke focus op preventie. Van daaruit hebben zij een lijst opgesteld waarop de bij hen bekende ‘valse’ websites zijn vermeld. Bij twijfel of een website legitiem is, check dan deze lijst: ferm-rotterdam.nl/blacklist. Heeft u zelf een valse website ontdekt, meld dit via contact@ferm-rotterdam.nl zodat deze toegevoegd kan worden aan de lijst. Ook tips en/of ervaringen kunnen daar gedeeld worden.

Daarnaast heeft het Havenbedrijf Rotterdam een brochure met facts en figures, waarin alle bestaande bedrijven en terminals zijn opgenomen, waarmee de legitimiteit van het aanbod te checken is. Bij de Amsterdamse haven kan dit gecheckt worden via Portle.

Doelgroep fraude

De doelgroep van deze variant van fraude zijn de (inter)nationale bedrijven die in het havengebied opslag hebben óf zoeken en alle potentiële kopers van de handel, die onder valse voorwendselen vanuit die terminals aangeboden wordt, maar in de praktijk niet blijkt te bestaan.

Nadere informatie

Voor meer informatie en tips rondom storage spoofing kijk op de site van Ferm Rotterdam.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Nieuws

VOTOB-LEDEN MAKEN AFSPRAKEN OVER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Onlangs hebben VOTOB-leden afgesproken dat ze extra aandacht gaan besteden aan mogelijke risico’s die gepaard gaan met hun handelen en dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen een nog prominentere plaats geven.

OESO-richtlijnen

Vanzelfsprekend hebben de tankopslagbedrijven voldoende beleid op het gebied van veiligheid, milieu en klimaat. Daarnaast hebben de meeste bedrijven ook speciaal beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook op andere vlakken. Maar heel specifiek is nu afgesproken dat de VOTOB-leden de inter-nationale OESO-richtlijnen die hiervoor bestaan, zullen gaan onderschrijven. Die richtlijnen geven aan wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij internationaal zakendoen. De OESO-richtlijnen bieden hand-vatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensen-rechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

Vervolg: taskforce IMVO en meerjarenplan

VOTOB heeft samen met haar leden een taskforce opgezet om hier beleid voor op te stellen en heeft dit onderwerp ook opgenomen in haar eigen meerjarenplan.  Want  natuurlijk begint het werk pas met de onderschrijving van die OESO-richtlijnen. Heel concreet is er nu bijvoorbeeld afgesproken dat  de terminals hun eigen beleid extra zullen gaan scannen op mogelijke risico’s op de gebieden zoals hierboven genoemd. Dit zullen ze doen door middel van de door OESO aangeraden due diligence aanpak. Verder zullen ze actief kennis en kunde op dit gebied met elkaar te delen. Zo zal VOTOB het onderwerp op gezette tijden agenderen, zal het haar leden vragen hun ervaringen te delen en zal het kijken waar leden positief kunnen worden geprikkeld door het uitnodigen van externe deskundigen. Die kennis en kunde zal verder uiteraard ook voorbij de sector worden gedeeld. Het plan is dat mede te doen met behulp van een praktische handleiding die de sector ten aanzien van dit onderwerp wil opstellen.

Meer informatie

Voor meer informatie rondom dit onderwerp kunt u contact opnemen met VOTOB via info@votob.nl.

 

FacebookTwitterLinkedIn