Werkgroepen

Werkgroepen:

De volgende werkgroepen zijn er actief binnen VOTOB:

 • Douane
  Secretaris: Pehr Teulings (VOTOB)

 • Logistiek
  Secretaris: Pehr Teulings (VOTOB)

 • Milieu & Veiligheid
  Voorzitter: Jan Metselaar (VOPAK)
  Secretaris: Hennie Holtman (VOTOB)

 • Arbeid & Onderwijs
  Secretaris: VOTOB
TOELICHTING WERKGROEPEN

Werkgroep Milieu & Veiligheid

Doelomschrijving
Het doel van de werkgroep Milieu & Veiligheid is het adviseren van het Dagelijks Bestuur van VOTOB over het VOTOB M&V beleid en het uitvoeren van de beslissingen hierover. Het Dagelijks Bestuur van VOTOB adviseert de Ledenvergadering. De werkgroep M&V volgt en bespreekt relevante ontwikkelingen op het gebied van:

 • interne-, externe en logistieke veiligheid;
 • gezondheid van eigen medewerkers en contractors;
 • bodem, water, lucht, afval en energie.

Samenstelling
De werkgroep M&V wordt gevormd door vertegenwoordigers van VOTOB leden die een functie bekleden op VGM gebied in hun bedrijf. De M&V leden worden geacht standpunten in te nemen namens de bedrijven die ze vertegenwoordigen en dragen actief bij aan de discussies en afgesproken werkzaamheden. Uit de notulen blijkt een actueel overzicht van alle leden van de werkgroep Milieu & Veiligheid en van de aanwezigheid in het overleg. Alle leden van de werkgroep M&V ondertekenen een verklaring dat zij hebben kennis genomen van de onderhavige Terms of Reference en dat zij deze zullen naleven.

Voorzitter/secretaris
De Ledenvergadering van VOTOB benoemt de voorzitter voor een periode van maximaal 3 jaar. Deze periode kan één maal met 3 jaar worden verlengd. De secretaris is afkomstig van het VOTOB secretariaat en wordt aangewezen door de directeur.

Organisatie en werkwijze
De vergaderdata van de M&V werkgroep zijn afgestemd op de data van de Ledenvergaderingen. De voorzitter of secretaris geeft in elke Ledenvergadering een terugkoppeling uit de M&V vergadering. De M&V vergadering vergadert in principe vijf maal per jaar. De agenda met bijlagen wordt minstens een week voorafgaand aan de vergadering toegezonden aan de M&V leden. Binnen twee weken na de vergadering worden ontwerpnotulen en een actielijst toegestuurd aan de leden voor controle en (eventueel) commentaar. Deze worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Op verzoek van de voorzitter of secretaris kunnen derden worden uitgenodigd een bijdrage aan de vergadering  te leveren.

Mededingingsregels
Tijdens en rond de M&V vergaderingen wordt het mededingingsbeleid van de VOTOB gerespecteerd. Het is de verantwoordelijkheid van alle M&V leden ervoor te zorgen dat hun eigen deelname aan vergaderingen duidelijk voldoet aan de vereisten van de mededingingswetgeving en niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Dit betekent dat in elk geval nooit besproken wordt: prijs- of markt informatie, toekomstplannen (tenzij die informatie reeds openbaar was), kosten en productie, vrachtprijzen. Het M&V overleg beperkt zich tot wat in de agenda is vermeld.

Werkgroep Douane:
Nadere informatie volgt z.s.m.

Werkgroep Logistiek:
Nadere informatie volgt z.s.m.

Werkgroep Arbeid en Onderwijs:
Nadere informatie volgt z.s.m.